Privacy policy

Toneelvereniging 't Abele Spel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Toneelvereniging 't Abele Spel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering en /of promotie van de doelstellingen van onze vereniging;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
- Als toneelvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door toneelvereniging 't Abele Spel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden (o.a. ledenadministratie, contributie);
- Informeren over verenigings-gerelateerde uitnodigingen en schema's.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Lidmaatschap van toneelvereniging 't Abele Spel

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan toneelvereniging 't Abele Spel de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- voor- en achternaam
- adres
- vast telefoonnummer
- mobiel telefoonnummer
- emailadres
- geboortedatum
- lidmaatschap vanaf dd.

Uw persoonsgegevens worden door toneelvereniging 't Abele Spel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven de gegevens langer te bewaren door het uittredend lid voor archiefdoeleinden.

Verwerking persoonsgegevens in nieuwsbrief/overige correspondentie
Persoonsgegevens mogen gebruikt worden door toneelvereniging 't Abele Spel in nieuwsbrieven en andere toneelgerelateerde informatie tussen leden onderling. Bij opgave van lidmaatschap geeft het lid hier automatisch toestemming voor.

Persoonsgegevens van de leden worden door toneelvereniging 't Abele Spel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het automatisch toestemming geven hiervoor bij start lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan toneelvereniging 't Abele Spel de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door toneelvereniging 't Abele Spel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode van lidmaatschap

Leden van toneelvereniging 't Abele Spel mogen de gegevens op de ledenlijst voor onderling contact gebruiken. Gegevens van de ledenlijst mogen door leden niet met derden worden gedeeld.

(Online) publicatie beeldmateriaal
Leden wordt eenmalig gevraagd toestemming te geven voor online publicatie van beeldmateriaal (foto's en video's) via de volgende kanalen:
- Officiele Facebookpagina toneelvereniging 't Abele Spel
- Officiele website www.abelespel.nl
- Whats App
- fotograaf aangesteld door toneelvereniging 't Abele Spel
- cameraman aangesteld door toneelvereniging 't Abele Spel
- Kempenaer
- Hint
- Eijkelbergh
- overige kranten/weekbladen tbv promotie toneelaktiviteit

Doel van deze publicaties is het promoten van de aktiviteiten/voorstellingen van toneelvereniging 't Abele Spel en het toneel in algemeenheid, toneelvereniging 't Abele Spel en het informeren van sponsoren, leden en relaties.

Leden hebben te allen tijde recht de toestemming voor publicatie in te trekken.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- KABRA
- publicatie in kranten/websites/flyers
- cameraman
- fotograaf
- verstrekking via nieuwsbrieven
- overige partijen in het belang van promotie van de vereniging/aktiviteiten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of partijen die in hun contract of algemene voorwaarden deze bescherming niet opgenomen hebben. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten Nederland, tenzij hier in uitzonderingen schriftelijk eenmalig toestemming is gegeven door het lid/leden.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Toneelvereniging 't Abele Spel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, behalve wanneer hier schriftelijk toestemming is gegeven door het lid.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens toneelvereniging 't Abele Spel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren eenmaal per jaar, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering, onze maatregelen;
- Betrokken personen zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
- sleutels van het clubhuis zijn alleen in bezit van bestuursleden en hoofd decorploeg. Bij het stoppen van deze functie wordt een formulier ondertekend door een bestuurslid bij inlevering van de sleutels;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Toneelvereniging 't Abele Spel
karin@abelespel.nl
06-29421190